රාවන සොයුරෝ වැඩ කිහිපයක්

වැඩ කිහිපයක්

අප කල වැඩ කටයුතු කිහිපයක්….

රාවන දැහැන
18 සන්නි ශාන්ති කර්මය
ඉතිහාසය පාසැල් විවාද වට
අභයගිරි ශ‍්‍රමදාන දායකත්වය
අභයගිරි වෛද්‍ය කඳවුර
මහාසෙන් දැහැන
සෙල්ලිපි චාරිකා
ආදිවාසී දින වැඩමුලුව
ගීත නිර්මාණ
ඉතිහාස වැඩමුලු සහ දේශණ
ඉතිහාස පන්ති
මල්පිපුණොත් ගුටිකමු