අපඅප

2000 වසරේ පිහිටවූ අප සංගමය ස්වාධීනව ඉතිහාසය ගවේෂණය කරනු ලබන සංස්කෘතික සංගමයකි. අප සංගමය කිසිදු පවතින දේශපාලනික හෝ අන්‍ය සංවිධානයක සහසම්බන්ධතා ඇත්තන් නොවන අතර ලාභ නොලබන්නාවූද, සංගමයේ සාමාජිකයන්ගේ මුදලින් නඩත්තුවන්නාවූද එසේම ප‍්‍රසිද්ධිය ප‍්‍රතික්ෂේප කරනු ලබන සංවිධානයකි.

අප ගැන බිඳක්…..